ਚੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਟੱਬ ਤੱਕ

ਗਰਮ ਲੈਟਰੀਨ ਸਪਾ ਬੈਰਲ ਹਵਾਲੇ-109Der Bergsteiger erholt sich gerne nach der Klettertour im Badefass

(639 ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰੀ)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.