ఈత పూల్ ప్రత్యామ్నాయ – మీ స్వంత తోట లో ఒక హాట్ టబ్

వేడి తొట్టెలు స్పా బారెల్ సూచనలు-52మీ పెరటిలో ఒక హాట్ టబ్ ఈత పూల్ ఆదర్శ ప్రత్యామ్నాయం.

వేసవి లేదా శీతాకాలంలో లేదో, చెక్క దహనం స్టవ్ వేడి తొట్టెలు ఎల్లప్పుడూ సరదాగా ఉంటుంది

(673 Besucher haben diesen Beitrag angeschaut)

స్పందించండి

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.