ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਟੱਬ

ਗਰਮ ਲੈਟਰੀਨ ਸਪਾ ਬੈਰਲ ਹਵਾਲੇ-52ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਟੱਬ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਦਲ ਹੈ,. ਗਰਮੀ ਦੇ ਜ ਸਰਦੀ ਕੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਿਖਣ ਸਟੋਵ ਨਾਲ ਗਰਮ ਲੈਟਰੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ