නව – මණ්ඩල උපදේශක කමිටුව පැල්පතක මත ලබාගත මෙම උණු දුරු කරයි

බාත් බූලියක් සුවතා බූලියක් ආශ්රිත-109මණ්ඩල උපදේශක කමිටුව පැල්පතක දී උණුසුම් දුරු කරයි ප්රකෘතිමත්

(1,110 නරඹන්නන් මෙම පශ්චාත් දෙස බලා ඇත)

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීමට Akismet භාවිතා. ඔබේ අදහස දත්ත සකස් කරන ආකාරය ගැන දැනගැනීම.